Správce Vašich osobních údajů

Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO), sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, IČ 61974757, www.dpo.cz, Vás jako správce níže informuje o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním v rámci využívání internetového obchodu cool.cz a nákupu zboží.

Při využívání osobních údajů se řídíme zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracovávané osobní údaje (účely zpracování, právní základy, doba uložení)

V návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracováváme následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo;
 2. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 3. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
 5. další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

 • jiné elektronické údaje:
  • cookies
  • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
  • IP adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • vyhledávací dotazy;
  • kód odpovědi http a https;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

Shromažďujeme o Vás osobní informace, které nám předáte pro účely plnění kupní smlouvy. Údaje, které nám poskytujete, slouží k Vaší identifikaci při plnění kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu – k vystavení daňového dokladu, zaslání zakoupeného zboží a informování o stavu objednávky. Jedná se o následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • fakturační a dodací adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • dodací adresa (je-li odlišná od adresy fakturační),
 • identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo.

Shromažďujeme o Vás údaje, které nám předáte při odstoupení od smlouvy. Údaje, které nám poskytujete, slouží k Vaší identifikaci při odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. Vaše osobní údaje nám slouží k vystavení daňového dokladu, informování o stavu odstoupení od smlouvy a k zaslání příslušných finančních prostředků. Jedná se o následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa, e-mailová adresa a bankovní spojení (pro vrácení finančních prostředků) a telefonní číslo,
 • identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo.

Vaše údaje předané a uvedené na daňovém dokladu uchováváme po dobu stanovenou v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty: po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Shromažďujeme o Vás údaje, které nám předáte při založení uživatelského účtu. Údaje, které nám poskytujete, slouží k vedení Vašeho uživatelského účtu. Jedná se o následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • fakturační a dodací adresa,
 • e-mailová adresa a nepovinné údaje: telefon,
 • dodací adresa (je-li odlišná od adresy fakturační),
 • identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo.

Vaše údaje uchováváme po dobu vedení uživatelského účtu, a to do jeho zrušení uživatelem nebo DPO.

Zvolíte-li si doručení na Vaši adresu či poštu, předáváme Vaše údaje dopravci. Údaje, které nám poskytujete, slouží dopravci k doručení zboží. Váš e-mail a případně telefon slouží k zaslání informací o doručení zásilky v případě dodání balíkem. Jedná se o následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • e-mailová adresa a telefonní číslo.

Vaše údaje předáváme dopravci jen pro účely doručení zboží na dobu nutnou pro splnění tohoto účelu.

Shromažďujeme o Vás údaje, které nám předáte při uplatnění práva z vadného plnění. Údaje, které nám poskytujete, slouží k Vaší identifikaci při vyřízení práva z vadného plnění. Vaše osobní údaje nám slouží k informování o stavu vyřizování práva z vadného plnění. Jedná se o následující údaje:

 • jméno a příjmení, adresa,
 • e-mailová adresa a nepovinné údaje: telefonní číslo,
 • identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo.

Je-li výsledkem uplatnění práva z vadného plnění nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupení od smlouvy, shromažďujeme o Vás údaje v souladu s bodem k odstoupení od smlouvy.

Na Vámi poskytnutý e-mail Vám občas zašleme obchodní sdělení. V obchodních sděleních Vás budeme informovat o novinkách, slevách a jiných aktualitách webu coool.cz. Zasílání obchodních sdělení z naší strany můžete jednoduše zakázat tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo nás kontaktujete na e-mailové adrese info@coool.cz nebo využijete odhlašovací odkaz na konci e-mailu s obchodním sdělením.

Tento údaj využíváme k uvedenému účelu jen do doby, než dojde z Vaší strany k zakázání zasílání obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje tedy mohou být zpracovávány pro následující účely: vypořádání objednávky a doručení zboží, založení uživatelského účtu pro rychlejší nákupy a správu objednávek, zasílání obchodních sdělení (např. o novinkách a slevách), uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení od smlouvy, účetní a daňové účely, ochrana právních nároků DPO.

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s DPO (jejíž jste smluvní stranou), na základě plnění právních povinností (např. zákon o platebním styku, zákon o dani z přidané hodnoty, občanský zákoník) a plnění na základě oprávněného zájmu DPO (zasílání obchodních sdělení, případné vymáhání pohledávek).

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu k naplnění účelu zpracování, poté DPO provádí likvidaci osobních údajů. Obecně vycházíme z následujících kritérií:

Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu (údaje nutné pro uzavření smlouvy uchováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo).

Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit nárok z ukončené smlouvy, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.

Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPO účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Například u odstoupení od smlouvy či reklamace zpracováváme Vaše OÚ po dobu nezbytně nutnou pro zpracování reklamace, maximálně 1 rok, pokud nejsou OÚ zpracovávány také za jiným účelem.

Osobní údaje mohou být předány příjemcům, zejména jde o příslušné dopravce v případě doručování objednaného zboží. Dále mohou být v odůvodněných případech předány orgánům státní správy.

Dotazy k provozování internetovému obchodu a nákupu zboží (zpracování osobních údajů)

S dotazy k ustanovením plynoucím z tohoto dokumentu se můžete obrátit na správce údajů: společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., e-mail: info@coool.cz nebo tel.: 59 740 1605.

K ochraně svých práv můžete podat podnět i u jmenovaného pověřence Dopravního podniku Ostrava pro ochranu osobních údajů společnosti (e-mail: poverenec@dpo.cz).

V neposlední řadě máte také právo obrátit se se svojí stížností na zpracování Vašich osobních údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží zejména příslušná práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  • vznést námitku.

  Zabezpečení osobních údajů

  Máme vytvořenu řadu technických a organizačních opatření a postupů k zajištění bezpečnosti Vašich údajů. Používáme bezpečnostní prvky jako firewall, šifrování dat, řízené přístupy pomocí hesel, kontroly autorizace přístupu k informacím apod. Vaše údaje jsou tak chráněné a dostupné pouze zaměstnancům DPO, kteří je potřebují při výkonu svých povinností. Zároveň jsou v našich budovách zajištěna přísná pravidla fyzické bezpečnosti.

  Další informace k ochraně osobních údajů naleznete na stránkách DPO v sekci Ochrana osobních údajů (GDPR).

  DPO si vyhrazuje právo na aktualizace těchto zásad - poslední aktualizace 16. června 2021.